ยินดีต้อนรับสู่ระบบลงทะเบียนสมัครการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pretest ครั้งที่ 9

เลือกดำเนินการ
เครื่องมือลัด
ข่าวประกาศ Yorwor Pretest ครั้งที่ 9
ระเบียบการรับสมัครโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1.  ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบลงทะเบียนการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre-Test ครั้งที่ 9 ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย http://www.hatyaiwit.ac.th/
2.  คลิกเลือก  ระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre-Test ครั้งที่ 9
3.  อ่านระเบียบการสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre-Test ครั้งที่ 9 คลิก “ลงทะเบียนสอบคัดเลือก”
4.  อ่านคำชี้แจงการสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre-Test ครั้งที่ 9 คลิก “สมัครสอบประเภททดลองสอบ”
5.  อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงของการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre-Test ครั้งที่ 9 คลิกยอมรับเงื่อนไขและ  คลิก “ถัดไป” เพื่อกรอกใบสมัคร
6.  กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre-Test ครั้งที่ 9 ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
7.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัคร คลิก “ส่งใบสมัครสอบ”
8.  ผู้สมัครต้อง จดบันทึกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) หรือทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นของผู้สมัครสอบ โดย คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
9.  พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre-Test ครั้งที่ 9
10. นำใบชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
11. ตรวจเช็คสถานะการชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre-Test ครั้งที่ 9 ในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน โดยการชำระเงินวันสุดท้าย คือ วันที่ 22 มกราคม 2560
12. ผู้สมัครสอบสามารถตรวจเช็คเลขประจำตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ผ่านทางระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre-Test ครั้งที่ 9 ได้ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
13. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ลงในกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 3´4 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายรูปไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 
14. นำบัตรประจำตัวผู้เข้าทดสอบและบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยราชการที่มีรูปถ่ายยื่น แสดงตนต่อกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันสอบ วันที่ 28 มกราคม 2560
15. ผู้เข้าสอบสามารถตรวจเช็คผลการสอบ ทางระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre-Test ครั้งที่  9 ในวันที่ 3 ก.พ. 2560

รางวัลสำหรับผู้เข้าสอบ

1. รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท
2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2,000 บาท
3. รองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท
4. รางวัลชนะเลิศแต่ละวิชา 1,000 บาท