ระบบลงทะเบียนสมัครการทดสอบความสามารถทางวิชาการ

Pretest ครั้งที่ 8

ข่าวประกาศเกี่ยวกับ Pretest ครั้งที่ 8
ระเบียบการรับสมัครโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ

โปรดอ่าน ขณะนี้เป็นการทดสอบระบบยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ 

1.  ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบลงทะเบียนการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre -Test ครั้งที่ 8 ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย http://www.hatyaiwit.ac.th/
2.  คลิกเลือก  ระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre -Test  ครั้งที่  8
3.  อ่านระเบียบการสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre –Test  ครั้งที่ 8 คลิก “ลงทะเบียนสอบคัดเลือก”
4.  อ่านคำชี้แจงการสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre –Test  ครั้งที่ 8 คลิก “สมัครสอบประเภททดลองสอบ”
5.  อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงของการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre –Test  ครั้งที่ 8   คลิกยอมรับเงื่อนไขและ  คลิก “ถัดไป” เพื่อกรอกใบสมัคร
6.  กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre –Test   ครั้งที่ 8 ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
7.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัคร คลิก “ส่งใบสมัครสอบ”
8.  ผู้สมัครต้อง จดบันทึกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) หรือทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นของผู้สมัครสอบ โดย คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
9.  พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre -Test ครั้งที่ 8
10. นำใบชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
11. ตรวจเช็คสถานะการชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre -Test ครั้งที่ 8 ในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน โดยการชำระเงินวันสุดท้าย คือ วันที่  4 มกราคม 2559
12. ผู้สมัครสอบสามารถตรวจเช็คเลขประจำตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ผ่านทางระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre –Test  ครั้งที่ 8 ได้ ในวันที่  8 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
13. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ลงในกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 3´4 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายรูปไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 
14. นำบัตรประจำตัวผู้เข้าทดสอบและบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยราชการที่มีรูปถ่ายยื่น แสดงตนต่อกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันสอบ 
15. ผู้เข้าสอบสามารถตรวจเช็คผลการสอบ ทางระบบลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre –Test   ครั้งที่  8 ในวันที่  20 มกราคม  2559

เลือกดำเนินการ